Mutation - araBp-NFLAG-phoR801Mutation araBp-NFLAG-phoR801

Mutation araBp-NFLAG-phoR801