Mutation - Phi rhaBp-phoRMutation Phi rhaBp-phoR

Mutation Phi rhaBp-phoR