Ref - Sampei and Mizobuchi 1989. J.Biol.Chem. 264:21230-21238

Reference:

Sampei, G., K. Mizobuchi 1989. The organization of the purL gene encoding 5'-phosphoribosylformylglycinamide amidotransferase of Escherichia coli. J.Biol.Chem. 264:21230-21238

 • Authors:
  NameInitials
  Sampei, G.
  Mizobuchi, K.

 • Year: 1989
 • Publication: J. Biol. Chem.
 • Volume: 264
 • Issue: NULL
 • FromPage: 21230
 • ToPage: 21238
 • Title: The organization of the purL gene encoding 5'-phosphoribosylformylglycinamide amidotransferase of Escherichia coli
 • Comment:
 • External Database Links:
  Host SitePage Link
  PubMed2531746