Mutation - glyA41(del)::MuMutation glyA41(del)::Mu

Mutation glyA41(del)::Mu