Strain - EC-0,strA24,rif123Strain EC-0,strA24,rif123

Strain EC-0,strA24,rif123