Mutation - Phi araBp-phoBMutation Phi araBp-phoB

Mutation Phi araBp-phoB